Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

nostalgiaaniola
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
7286 a9ab
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
7712 ad02 500
Reposted fromkaiee kaiee viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
nostalgiaaniola
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
5957 33e4

May 16 2017

nostalgiaaniola
0133 ea52 500
Reposted fromrol rol viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
nostalgiaaniola
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
0873 c3d1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
1825 6cb6
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
0682 cbb7 500
Reposted fromobsessive obsessive viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
Reposted fromliona liona viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
8001 a17b
Reposted frommisza misza viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
3864 5bea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl