Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

nostalgiaaniola
8923 face 500
Eins, zwei, polizei!
Reposted fromlazyboy87 lazyboy87 viaertai666 ertai666
nostalgiaaniola
Reposted fromFlau Flau viaertai666 ertai666
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
0498 5dc7 500
Reposted fromxanth xanth viaertai666 ertai666
nostalgiaaniola
6396 cf8e
nostalgiaaniola
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola
3632 dbce 500
nostalgiaaniola
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio viayanek yanek

July 12 2017

nostalgiaaniola
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaAinsworthCass AinsworthCass
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
Reposted fromoll oll via2708 2708
nostalgiaaniola
Reposted fromFlau Flau viaRaspberrys Raspberrys
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
nostalgiaaniola
7289 db9a 500
nostalgiaaniola
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRaspberrys Raspberrys
nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl