Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

nostalgiaaniola
4809 18b1
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna viatoffifee toffifee
9753 7d78 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Reposted fromFlau Flau viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
1553 8085
Reposted fromfungi fungi viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
Reposted fromFlau Flau viatoffifee toffifee
nostalgiaaniola
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viatoffifee toffifee

July 17 2017

nostalgiaaniola
8438 84bb 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viayanek yanek
2648 86a4 500
Reposted fromkimik kimik viakoloryzacja koloryzacja
nostalgiaaniola
2999 21a7
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viayanek yanek
nostalgiaaniola
9235 2c8c
Reposted fromkarahippie karahippie viayanek yanek
nostalgiaaniola
9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl