Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

nostalgiaaniola

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
4522 c178 500

Sweet swimwear

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
nostalgiaaniola
7408 6129 500
nostalgiaaniola
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
nostalgiaaniola
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
nostalgiaaniola
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viachaveleh chaveleh
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viachaveleh chaveleh
nostalgiaaniola
0307 266d
nostalgiaaniola
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
nostalgiaaniola
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianikotyna nikotyna
nostalgiaaniola
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola
1588 dcb3
Reposted fromdonnasana donnasana viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola
6189 f2d8
Reposted fromdonnasana donnasana viaJakisproblem Jakisproblem
nostalgiaaniola
2020 4d5f 500
Reposted fromdzony dzony
0012 2bcb 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl