Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

4843 f36d
Reposted fromwit wit viayanek yanek
nostalgiaaniola
0900 cb69
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viayanek yanek
nostalgiaaniola
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viayanek yanek
nostalgiaaniola
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaeazyi eazyi

August 13 2017

nostalgiaaniola
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viapikkumyy pikkumyy
Kurwa, ja też czasami potrzebuje wsparcia i pomocy. Zdziwieni nieprawdaż?
nostalgiaaniola
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viapikkumyy pikkumyy
nostalgiaaniola
nostalgiaaniola
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianowaczi nowaczi
nostalgiaaniola

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianowaczi nowaczi
nostalgiaaniola
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaWlodara Wlodara
8731 477c
9356 f283
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
nostalgiaaniola
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeeplooking keeplooking
nostalgiaaniola
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viakeeplooking keeplooking
nostalgiaaniola
7714 0cad 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl